O nás

Advokátní kancelář Šimková & partneři vznikla v roce 2008. Velká část našich klientů s námi spolupracuje již od počátku našeho působení na trhu, čehož si velmi vážíme. Klienti nás považují za stabilního partnera, s nímž řeší veškeré právní záležitosti jak v rámci běžného chodu společnosti, tak i nová obchodní rozhodnutí včetně akvizic.

Trvalé a dlouhodobé vztahy s našimi klienty nám umožňují důkladně poznat jak klienta, tak jeho historii, a naše poradenství ušít na míru jeho individuálním potřebám a požadavkům. Při výkonu advokacie považujeme vztah mezi advokátem a klientem za zásadní. Naší prioritou je, abychom pro klienty byli důvěryhodným a spolehlivým partnerem, který jim pomůže vyřešit problém rychle a k maximální spokojenosti.

Specializace

Naše zaměření

Přestože poskytujeme právní služby ve všech významných oblastech práva, naší specializací je právo obchodní. V této oblasti nabízíme našim klientům skutečně komplexní podporu. Spolupracují s námi převážně obchodní společnosti, přičemž v mnoha případech se jedná o mateřské společnosti holdingů spravující řadu majetkových účastí. Naši klienti působí v různých oborech podnikání, např. IT, development, energetika, finanční služby, cestovní ruch apod.

Zpracováváme odborné posudky a právní rozbory, připravujeme smlouvy a zastupujeme klienty ve všech aspektech daného obchodního případu podle jejich individuálních požadavků a potřeb. Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s transakčními, účetními a daňovými poradci a se soudními znalci. Díky této spolupráci můžeme klientům zajistit všechny úkony spojené se znaleckým oceněním majetku, zpracováním účetních závěrek a zahajovacích rozvah nebo jejich auditů komfortně na jednom místě, s výbornou koordinací všech zúčastněných subjektů. Tento typ spolupráce je uplatnitelný zejména u komplexních a složitých transakcí, jako jsou přeměny obchodních společností, due diligence a M&A transakce, při nichž je nezbytná úzká kooperace mezi pracovními týmy.

V oblasti korporátního práva poskytujeme klientům, kterými jsou často větší koncerny, právní služby počínaje vhodným nastavením stanov společností při jejich zakládání, veškeré změny, až po likvidace. Máme zkušenosti s dlouhodobou správou korporátní agendy přímo u klienta, kdy dle jeho potřeb nastavíme rozsah práce, což nám následně umožňuje poskytovat další právní služby s důkladnou znalostí prostředí a fungování klienta.

V oblasti korporátního práva se dále zabýváme restrukturalizacemi korporátních struktur, vytvářením společných podniků a nastavením vztahů mezi společníky prostřednictvím akcionářských dohod. Dlouhodobě poskytujeme právní služby také v oblasti fúzí a akvizic. Našimi klienty jsou investoři v různých oborech zahrnujících informační technologie, development, energetiku v oblasti obnovitelných zdrojů, finanční služby, apod. Máme zkušenost i s investicemi do start-upů. Jsme připraveni poskytovat komplexní právní podporu od konzultace vhodné formy transakce, přes právní due diligence, po zajištění příslušné smluvní dokumentace. Klienty zastupujeme také v řízení ohledně spojování soutěžitelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Další oblastí naší specializace jsou veškeré formy přeměn obchodních korporací - vnitrostátní i přeshraniční fúze sloučením i splynutím, rozdělení včetně rozdělení odštěpením, převod jmění na společníka, změna právní formy.

 • Založení a správa společností, likvidace
 • Fúze, rozdělení a odštěpení
 • Akcionářské smlouvy
 • Společné podniky a další partnerství
 • Due diligence
 • Odpovědnost orgánů obchodních společností
 • Nákupy a prodeje společností ve všech formách

Advokátní kancelář Šimková & partneři má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti insolvenčního řízení, včetně poskytování právního poradenství pro insolvenční správce a asistence klientům při vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení.

V rámci této činnosti jsme připraveni nabídnout zejména tyto služby:

 • poradenství ohledně způsobu řešení úpadkové situace
 • poradenství při sestavení a podání insolvenčního návrhu,
 • příprava a podání přihlášek pohledávek, včetně pohledávek zajištěných či podmíněných,
 • zastupování v incidenčních sporech,
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech a na schůzích věřitelů,
 • poradenství při reorganizaci, zejména při sestavení a vyjednání či revizi reorganizačního plánu.

Sporná agenda, zejména zastupování klientů v soudních sporech a v rozhodčích řízeních, je neodmyslitelnou součástí výkonu advokacie. Vzhledem k tomu, že Advokátní kancelář Šimková & partneři se této oblasti věnuje nepřetržitě od svého vzniku a že tato agenda představuje významnou část praxe kanceláře, disponujeme rozsáhlými zkušenostmi, na základě kterých jsme schopni našim klientům poskytnout právní poradenství či přímo zastoupení zejména v následujících záležitostech:

 • právní poradenství ve věci úpravy řešení sporů mezi smluvními stranami již ve fázi uzavírání smluv,
 • analýza případu a doporučení vhodné procesní strategie,
 • vyjednávání s protistranou o smírném řešení sporu,
 • zastupování před soudy, v rozhodčích řízeních i v řízeních před správními orgány,
 • právní poradenství při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení.

Advokátní kancelář Šimková & partneři poskytuje svým klientům komplexní právní služby v oblasti pracovního práva se zaměřením zejména na následující problematiku:

 • vznik a zánik pracovněprávních vztahů, především pracovního poměru a jeho rozvázání,
 • vnitřní předpisy a organizační řády,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • odměňování zaměstnanců,
 • nastavení vztahů manažerů a členů orgánů obchodních společností, manažerské smlouvy, odměňování,
 • poradenství při přeměnách obchodních společností, restrukturalizaci (problematika přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů),
 • převádění zaměstnanců a dočasné přidělení,
 • zaměstnávání cizinců, pracovní povolení a víza,
 • pracovněprávní spory.

Advokátní kancelář Šimková & partneři poskytuje komplexní právní služby v oblasti smluvního práva. Jsme připraveni převzít zastoupení již ve fázi předsmluvního vyjednávání, za klienta a v jeho nejlepším zájmu vést jednání se smluvními partnery, připravit návrh smlouvy či návrhy protistrany revidovat a zajistit tak klientovi nejlepší možné podmínky v rámci příslušného smluvního vztahu. V této oblasti nabízí Advokátní kancelář Šimková & partneři poradenství související zejména s následujícími smluvními typy:

 • kupní, darovací a směnná smlouva,
 • smlouva o dílo,
 • nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, zápůjčce a výprose, úvěrová smlouva,
 • smlouva o prodeji závodu či jeho části,
 • smlouvy týkající se účastí v obchodních společnostech a družstev,
 • smlouva příkazní, zprostředkovatelská, komisionářská, zasilatelská a smlouva o obchodním zastoupení,
 • a mnoho dalších pojmenovaných i nepojmenovaných smluv.

Lidé

Mgr. Petra Šimková

Mgr. Petra Šimková

Advokát
Mgr. Jakub Valenta

Mgr. Jakub Valenta

Advokát
Mgr. Šárka Dušková

Mgr. Šárka Dušková

Advokát
Mgr. Jan Švehla

Mgr. Jan Švehla

Advokát
Mgr. Kateřina Kabelíková

Mgr. Kateřina Kabelíková

Advokátní koncipient
Mgr. Daniel Neustadt

Mgr. Daniel Neustadt

Advokátní koncipient
Bc. Kateřina Tulisová

Bc. Kateřina Tulisová

Office manager

Reference

Kontakty

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o

Sídlo:

Římská 103/12

120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 28393309
DIČ: CZ28393309

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138376.

Informace pro spotřebitele

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, webové stránky: www.cak.cz.