Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí našich klientů a dalších jednotlivců je pro nás důležitá. Tyto Zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jak zpracováváme osobní údaje při poskytování právních služeb a právního poradenství v rámci činnosti Advokátní kanceláře Šimková & partneři, s.r.o., se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 283 93 309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 138376.

Máte-li jakékoli dotazy související se zpracováním osobních údajů, můžete se na nás obrátit

 • telefonicky na čísle +420 277 003 180
 • e-mailem na recepce@aksh.cz nebo
 • poštou na adresu naší kanceláře: Římská 103/12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

Veškeré kontaktní údaje naleznete také na našich internetových stránkách na tomto odkazu.

Při zpracování osobních údajů se řídíme Obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), dle kterého jsme správcem osobních údajů, neboť v rámci výkonu naší činnosti zaznamenáváme, shromažďujeme, uchováváme a jinými způsoby zpracováváme osobní údaje.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • Výkon činnosti, sjednání a plnění smluv, zejména smluv o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery;
 • Plnění právních povinností, a to zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb;
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb. Můžeme Vám zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva, a nabízet naše služby prostřednictvím e-mailu. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o náš oprávněný zájem nabídnout našim klientům další služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodních sdělení a nabídek je možné jedním klinutím na konci e-mailové zprávy zrušit);
 • Ochrana práv a právem chráněných zájmů nás a ochrana oprávněných zájmů třetích osob (našich klientů a jiných osob) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie (např. identifikace osob v prostorách advokátní kanceláře).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů námi získaných:

 • při Vaší návštěvě webových stránek www.aksh.cz,
 • při komunikaci s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu,
 • v průběhu trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli,
 • při plnění našich právních povinností
 • nezbytných pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ apod.;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.;
 • platební a jiné finanční údaje – zejména číslo bankovního účtu;
 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání v advokátní kanceláři;
 • údaje, které advokátní kanceláři poskytli její klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
 • jakékoli další, výše výslovně neuvedené osobní údaje poskytnuté advokátní kanceláři subjektem údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme pouze na základě zákonem daného důvodu.

Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, tedy nejčastěji smlouvy o poskytování právních služeb. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání obchodních sdělení a nabídky služeb nebo v případech, kdy uplatňujeme naše nároky. O náš oprávněný zájem se jedná i v případě zpracovávání základních dat o návštěvnosti našich webových stránek. V žádném z těchto případů nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

Cookies a prohlížení webu

Jsme oprávněni shromažďovat, uchovávat a využívat informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte webové stránky www.aksh.cz. Naše webové stránky používají soubory cookies pro účely analyzování návštěvnosti. Ukládání těchto souborů do zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením webového prohlížeče.

Prostřednictvím cookies zejména měříme návštěvnost a získáváme statistická data o Vašem chování na webové stránce www.aksh.cz. Díky tomu můžeme zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našich webových stránek.

Cookies pro měření a fungování webové stránky jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky a pro statistické účely. Cookies sbírané za tímto účelem se posuzují výhradně spolu s obdobně shromážděnými údaji ostatních návštěvníků webové stránky, tedy v podobě, která neumožňuje Vaši identifikaci.

Souhlas s užitím marketingových cookies udělujete na dobu nezbytně nutnou pro jednotlivé druhy cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím změny nastavení svého webového prohlížeče. Informace o tom, jak nastavit prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, naleznete zde https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/.

Kdo může mít k údajům přístup:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je nezbytně nutná u jednotlivých typů cookies.
Námi shromážděné cookies soubory jsou zpracovávány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

Cookies soubory jsou dalšími zpracovateli zpracovávány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji dostupnými na příslušných webových stránkách těchto zpracovatelů.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů, a to pouze oprávněným zaměstnancům naší advokátní kanceláře a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům spolupracujícím s námi na základě smlouvy.

Přestože máme z důvodu zachování mlčenlivosti omezenou povinnost poskytovat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, jsme v zákonem stanovených případech povinni předat Vaše osobní údaje např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Domníváte-li se, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění; oprava či doplnění bude provedena bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který byly údaje zpracovávány, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem převyšuje Váš.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách www.uoou.cz.Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabyly účinnosti 25.01.2021.